Adatkezelési nyilatkozat

Bevezetés

A CORWELL Kft. (Székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13, e-mail-cím: info@corwell.hu, honlap: https://www.corwell.hu/) mint Adatkezelő – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak – ezúton kívánja a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a „Legyen COOL az iskolakezdés!”  elnevezésű promóciós Játékkal összefüggő adatkezelési feltételeiről.

 

1. Az adatkezelő adatai

cégnév: CORWELL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
cégjegyzékszám: 13-09-215566
adószám: 10593756-2-13
képviseli: Fehér László ügyvezető
e-mail: adatkezeles@corwell.hu
tel.: +36 1 889-9000

 

2. Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (beküldött Jelentkezések ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a sikeres jelentkezésnek és a nyeremény átadásának.

A Játékos részéről a jelen Játékszabály ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Jelentkezés során az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok a Jelentkezés beküldése során hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályát továbbá a jelen pontban foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A Játékos a Jelentkezés beküldésével egyidejűleg tudomásul veszi az alábbiakat:

3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Jelentkezés(ek) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

3.2. A  megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Jelentkezés ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése), érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb fődíjsorsolást követő 5. napig, a tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, a nyertes esetében jogszabály alapján 8 évig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Ez utóbbi esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja

3.3. Nyertes külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesről a Fődíj átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja.

 

4. Az érintettek köre:

Az érintettek körébe az „Legyen COOL az iskolakezdés!” című nyereményjátékban részt vevő személyek tartoznak.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek Szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a kapcsolattartás érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli:

 

A Jelentkezés során kezelt adatok:

- teljes név (vezetéknév, keresztnév)
- e-mail-cím, 
- vásárlás adatai
- vásárlás Bizonylatának adatai és fotója.

 

Nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:

- a nyertes Játékos neve,
- lakcím,
- telefonszám,
- emailcím,
- az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

 

A Játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylat tekintetében kezelt adatok:

- a vásárlást igazoló Bizonylat adatai: így különösen a nyugta AP kódja, tranzakciószáma, online számla megrendelésszáma, vásárlás dátuma (év, hónap, nap), vásárlás időpontja (óra, perc), termék megnevezése és mennyisége és az üzlet neve

- a bizonylatról készült fényképfelvétel

- a nyertes vásárlási bizonylat eredeti példánya (a fődíj nyereménynél kötelezően, a heti nyerteseknél a Szervező kérésének megfelelően)

 

6. Az adatkezelés időtartama

A Játékban történő részvétel során a résztvevő által megadott személyes adatokat a Szervező a fődíjsorsolást követő 5. napig, a tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, a nyertes esetében jogszabály alapján 8 évig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

 

7. Adatok továbbítása:

Az Adatközlés címzettjei:

7.1. Az Adatfeldolgozók:

 • A Google Ireland Limited a Játék lebonyolításához kapcsolódó e-mail üzenetek kezelése kapcsán: Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik, (Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V), Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Adatkezelési információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

7.2. Önálló adatkezelők:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a heti nyeremények eljuttatásának feladatát végzi. (posta címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., e-mail: adatvedelem@gls-hungary.com)

 

7.2. Adatok tárolásának helye:

 

8. Az adatkezelés biztonsága:

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

9. Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog
 2. b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
 3. c) Helyesbítéshez való jog
 4. d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 5. e) Tiltakozáshoz való jog
 6. f) Adatkezelés korlátozásához való jog
 7. g) Adathordozhatósághoz való jog
 8. h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja
 9. i) panasz benyújtásának joga.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő e-mail címre vagy az Adatkezelő 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt:

A NAIH elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

10. Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

 

11. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Fődíj átadása előtt kérelmezi.

 

Dunakeszi, 2023. augusztus 3.

 

Corwell Kft.
Szervező