Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen szabályzat CORWELL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13; képviseli: Fehér László ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.victoriaoffice.eu honlap (a továbbiakban: Honlap) tekintetében megvalósított személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

1. A szabályzattal kapcsolatos főbb információk

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Honlapot használó természetes személyre (a továbbiakban: Érintett vagy Ön). Jelen Szabályzat az Érintett által a honlap használata során megadott, vagy a Honlap által kezelt Érintetti adat tekintetében megvalósított adatkezelésre terjed ki.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a Honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő főbb adatai:

Cégnév: Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Cégjegyzékszám: 13-09-215566
Adószám: 10593756-2-13
Képviseli Fehér László ügyvezető
E-mail: victoria@victoriaoffice.eu
Telefon: +36 (1) 889 9000 (H-P: 8:30-16:00 között)

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.

2. A Honlap használata során megvalósított egyes adatkezelések 

2.1 Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az alábbi célokból kezelheti az Önre vonatkozó információkat:

 1. a Honlap üzemeltetése,
 2. a Honlap fejlesztését segítő statisztikák készítése erre a célra történő felhasználása,
 3. annak érdekében, hogy az Adatkezelő megossza Önnel az Ön által kér információkat, vagy az Önt az Adatkezelő véleménye szerint vélhetően érdeklő információkat, feltéve, ha ez utóbbi kapcsolatfelvételhez és a kapcsolódó adatkezeléshez Ön külön, kifejezetten hozzájárult (hírlevél küldése),
 4. annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Ön által a Honlap megfelelő nyomtatványai kitöltésével tett megkereséseit / kérelmeit kezelhesse,
 5. annak biztosítása érdekében, hogy a Honlap tartalma a legmegfelelőbb módon jelenjen meg az Ön számára,
 6. hogy Ön – választása szerint – részt tudjon venni szolgáltatásaink interaktív funkciójában,
 7. hogy értesíthessük Önt a szolgáltatásunkat érintő bármely változásról.

 

2.2 Az adatkezelés jogalapja

A jelen Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló, akár – például a hírlevélre feliratkozás esetén – kifejezett jognyilatkozatban megnyilvánuló) előzetes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása, információkérés esetén a válasz elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.

 

2.3 A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett hozzájárulása esetén a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Érintetti Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

1. A Honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie-k elhelyezésére a www.victoriaoffice.eu internetes oldalon található internetes tartalmak Érintettjének önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során az Érintett számítógépén cookie-k kerüljenek elhelyezésre. A hozzájárulást az Érintett a Honlap használatával adja meg. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása az Érintetti élmény növelése érdekében. A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2. A Honlapon tett látogatások során elhelyezett egy vagy több cookie révén az Érintett böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

3. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintettnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintettek a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Az Érintett a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

4. Alkalmazott cookie-k:

 

2.5 Az adatkezelés időtartama

2.6 Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

2.7 Email címek felhasználása, hírlevél küldése

3. Adatbiztonság

3.1 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Elkötelezettek vagyunk az Ön információjának biztonsága mellett. Sajnos az interneten történő információ-átadás nem teljességgel biztonságos. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, de garantálni nem tudja a Honlapra feltöltött adatok biztonságát, így minden adatközlés az Ön saját felelősségére történik.

 

3.2 Adatok fizikai tárolása

Az adatok tárolására Magyarország területén kerül sor.

 

4. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
  az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
  az adatkezelés jogellenes
  jogi kötelezettség előírja a törlést
  az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
 6. Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 7. Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 8. visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a info@victoriaoffice.eu e-mail címre vagy az Adatkezelő 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@victoriaoffice.eu e-mail címre vagy az Adatkezelő 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatti levélcímre). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.