Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

 

Preambula

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platnou legislatívou.

  

1. Definícia pojmov

 

1.1 Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vašej osobe. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt alebo Vaše správanie používateľa pri používaní našich elektronických médií.

 

1.2 Prevádzkovateľ informačného systému

Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov je naša spoločnosť:

CORWELL Slovensko s.r.o., , Slovenská republika

so sídlom Turecká 2/C, 903 01 Senec

IČO: 36 703 061

kontakt: info@corwell.sk (ďalej aj „CORWELL Slovensko s.r.o.“)

 

1.3 Rozsah služieb

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom papierenského, kancelárskeho a školského sortimentu. V súvislosti s touto činnosťou sú spojené ďalšie služby, pri ktorých sa môžu používať Vaše osobné údaje. Okrem spracovaní Vašich objednávok, používame Vaše osobné údaje aj pri rôznych marketingových aktivitách (podpora predaja, akcie, rôzne zákaznícke súťaže, ankety a pod.), službách v oblasti doručovania tovaru, reklamácii a pod. Vaše osobné údaje budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú nielen chod on-line obchodu, ale aj prípadné doručenie tovaru, alebo iné služby. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov.

 

1.4 Personalizované/profilované vyhodnocovanie údajov

Na základe personalizovaného/profilovaného vyhodnocovania údajov dokážeme automatizovane zistiť Vaše záujmy. Vyhodnotením osobných aspektov, ako Vaše nákupné správanie, Vám vieme ponúkať naše služby cielenejšie a špecifickejšie.

 

2. Spracovanie osobných údajov

Nevyhnutnou podmienkou spolupráce je vyplnenie kontaktného formulár na našej web stránke (https://victoriaoffice.eu/sk/contact).

Súčasťou kontaktného formulára sú osobné údaje.:

- Meno a priezvisko kontaktnej osoby

- E-mailová adresa

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu po registrácii a za účelom zriadenia Vášho zákazníckeho konta, odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže mať teda za následok nezriadenie Vášho zákazníckeho konta, prípadne odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany našej spoločnosti.

Rozsah spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu po registrácii je nasledovný: meno, priezvisko, bydlisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), číslo bankového účtu, informácie o online nákupe v e-shope našej spoločnosti v rozsahu druhu tovaru, množstva tovaru, ceny tovaru, spôsobu doručenia a spôsobu platby.

Vo svojom zákazníckom konte máte, po prihlásení online, možnosť úpravy niektorých údajov v časti „Osobné informácie“. Okrem toho Vám ponúkame aj možnosť nás kontaktovať ako je to uvedené v bode 10. Účelom spracovania údajov je plnenie zmluvného vzťahu, a to v zmysle Nariadenia EP a Rady EU 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný ich poskytnúť, sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno nadviazať spoluprácu. Uvedené sa nevzťahuje na spracovanie údajov o Vašom pohlaví a titule inak ako na účely oslovenia v komunikácii.

 

3. Spracovanie osobných údajov na prieskum trhu a verejnej mienky

Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely prieskumu trhu a verejnej mienky. Vaše osobné údaje sa pri tom anonymizujú, používame ich na štatistické účely len pre potreby našej spoločnosti a nedajú sa nikdy vystopovať späť k Vašej osobe. Voči tomuto spracovaniu údajov môžete namietať kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou, ako je uvedené v bode 7.5.

 

Účelom spracovania Vašich údajov je oprávnený záujem na zlepšení našej obchodnej politiky, ponúkaného sortimentu a služieb, a to v zmysle Nariadenia EP a Rady EU 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ochranu osobných údajov našich zákazníkov zabezpečujeme tak, že prieskum trhu vykonávame s anonymizovanými údajmi. Zákazník nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa zákazníka bezprostredne nedotkne. Ich poskytnutie môže pomôcť zlepšiť našu ponuku tovaru a služby pre zákazníkov vo všeobecnosti.

 

4.  Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje sa uchovajú po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

 

5. Používanie sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Na poskytovanie služieb a spracovanie Vašich údajov okrem interných systémov používame aj externých dodávateľov, ktorí nám pomáhajú s vybavovaním vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie či sťažnosti, alebo s marketingovými aktivitami. Dodávatelia spracúvajú údaje výlučne podľa našich pokynov a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane údajov. Všetci uvedení dodávatelia boli starostlivo vybraní a dostávajú prístup k Vašim údajom len  v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom ste súhlasili so spracovaním údajov. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby sa nebudú zverejňovať, ani nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

6.  Ochrana údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

Zamestnanci našej spoločnosti aj spolupracovníci a externí dodávatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov

 

7.  Vaše práva

 

7.1 Právo na informácie

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré sú spracovávané u nás, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdávame, a o účele spracovania. Za všetky ďalšie kópie Vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov.

 

7.2 Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie žiadosti v písomnej podobe. Využiť môžete niektorý zo spôsobov uvedený v bode 12., kde sú uvedené naše kontaktné údaje pre tento účel. Pri prijímaní reklamy cez e-maily môžete pre výkon svojho práva na odvolanie takisto kliknúť na odkaz „Odhlásenie z mailing listu“ na konci každej reklamy

 

7.3 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na vymazanie údajov o Vašej osobe spracúvaných našou spoločnosťou. Vymazanie Vašich osobných údajov sa môže kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom písomnej žiadosti.  Využiť môžete niektorý zo spôsobov uvedený v bode 8., kde sú uvedené naše kontaktné údaje pre tento účel. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania Vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamrazenie. V stanovených prípadoch máte na obmedzenie spracúvania údajov právo. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať Vašich údajov, dostanete od nás notifikáciu. Po vymazaní Vašich údajov nám nebude ďalej možné Vám umožniť prístup k Vašim osobným údajom. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa pre Vašu bezpečnosť zamrazia.

 

7.4 Právo na prenos údajov

Ak požadujete od nás svoje prenos Vašich osobných údajov, ktoré evidujeme, údaje Vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

 

7.5 Právo namietať spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely prieskumu trhu a verejnej mienky.

 

7.6 Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv)

V prípade, že nás budete kontaktovať písomnou formou, uložíme vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo a pod.) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné. Výnimkou je prípad, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

 

8.  Právo na sťažnosť

V prípade Vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené v bode 9. Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

 

9. Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava naša spoločnosť, tieto zásady spracúvania osobných údajov:

a) zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti

b) zásada obmedzenia účelu

c) zásada minimalizácie údajov

d) zásada správnosti

e) zásada minimalizácie uchovávania

f) zásada integrity a dôvernosti

g) zásada zodpovednosti

 

10.Kontakt na zodpovednú osobu

Zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu na mailovej adrese: osobneudaje@corwell.sk, alebo nám môžete poslať list na adresu: CORWELL Slovensko s.r.o., Turecká 2/C, 903 01 Senec, Slovenská republika

 

Súhlasy so spracovaním údajov

Vyhlásenia o súhlase so spracovaním Vašich osobných údajov na účely reklamy a profilovaného vyhodnocovania údajov

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že tým, že našej spoločnosti poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje v zmysle vyššie uvedeného, beriete na vedomie, že naša spoločnosť je oprávnená spracúvať Vaše, Vami poskytnuté, osobné údaje všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať. Beriete tiež na vedomie, že ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať našu spoločnosť o zmene osobných údajov a potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesiete zodpovednosť za ich nepravdivosť.

Zákazník týmto v pozícii dotknutej osoby vyjadruje svoj súhlas s tým, aby boli spracované jeho zodpovedajúce osobné údaje na uvedené účely:

Súhlas s profilovaným vyhodnotením údajov

Áno, súhlasím s automatizovaným spracovaním údajov o mojom nákupnom správaní, mojej účasti na reklamných akciách VICTORIA a môjho používania elektronických médií Victoriaoffice.sk, prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou CORWELL Slovensko s.r.o., za účelom zlepšenia produktov, tovarov a služieb Victoriaoffice, prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou CORWELL Slovensko s.r.o., a za účelom ich zladenia so záujmami a ich optimalizácii pre zákazníkov.

Pozn.: Súhlas s profilovým vyhodnotením údajov môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou spôsobom uvedeným v bode 7.2.

Súhlas s telefonickým overením údajov uvedených zákazníkom

Ak by sa mnou zadané údaje nezhodovali s mojimi doterajšími údajmi spracúvanými Victoriaoffice.eu, prevádzkovanou obchodnou spoločnosťou CORWELL Slovensko s.r.o., súhlasím s tým, aby ma zástupca obchodnej spoločnosti CORWELL Slovensko s.r.o. telefonicky kontaktoval na mnou uvedenom telefónnom čísle za účelom identifikácie mojej osoby a overenia údajov.

Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov


Prečítal som si tieto pravidlá o ochrane údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.