Pravidlá súťaže „Kresli, maľuj, tvor a VYHRAJ!“

„Kresli, maľuj, tvor a VYHRAJ!“

 

súťaž realizovaná spoločnosťou CORWELL Slovensko, s.r.o. v období od 1.3.2024 do 5.4.2024 (ďalej len „súťaž“)

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť CORWELL Slovensko, s.r.o., so sídlom Turecká 2/C, 903 01 Senec, IČO: 36703061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43272/B, (ďalej  len „organizátor”).

2. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1.3.2024 do 5.4.2024 na území Slovenskej republiky.

3. Prihlasovatelia do súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá zaslaním svojej tvorby z produktu/produktov COOL by VICTORIA splnila podmienky súťaže (popísané v bode 5.1-5.3.). Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 9 výhercov.

4. Pravidlá súťaže

4.1  Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

4.2. Zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.

5. Podmienky súťaže

5.1  Súťažiaci sa zapojí do súťaže zaslaním fotografie tvorby z výrobkov COOL by VICTORIA na zverejnenú e-mailovú adresu, t.j. victoria@victoriaoffice.sk. Na fotografii musí byť jasne vyzobrazené dielo a použitý výrobok značky COOL by VICTORIA. Ochranná známka COOL by VICTORIA musí byť jasne viditeľná na výrobku alebo jeho obale. Maximálna veľkosť prílohy: 2 MB, podporované prílony: jpg, png, pdf.

5.2. Na fotografii nesmie byť rozpoznateľná tvár tvorcu, v opačnom prípade tvorba bude vylúčená zo súťaže.

5.3. E-mail musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, telefónny a e-mailový kontakt súťažiaceho a názov obchodu, v ktorom bol výrobok COOL by VICTORIA zakúpený.  

6.Výhry

Súťaží sa o nasledovné výhry: 9x  drevené puzzle značky COOL ART

Cena jednej výhry nepresiahne 350,00 Eur a bude nižšia ako táto suma. Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

Každý výherca v súťaži získava 1x puzzle značky COOL ART.

 Spolu 9  výhier.

7. Žrebovanie výhier

Do žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili kritéria uvedené v bodoch 5.1 - 5.3. Termín žrebovanie je 10.4.2024.

8. Oznámenie výsledkov žrebovania a súťaže

O  výhre bude výherca informovaný písomne, prostredníctvom e-mailu, a bude kontaktovaný aj telefonicky na známe kontaktné údaje. Mená výhercov zverejní organizátor aj na webovej stránke https://victoriaoffice.eu/sk/newsnajneskôr do 2 dní od žrebovania.

9. Odovzdanie výhier

Odovzdanie výhry je podmienené písomným súhlasom výhercu s podmienkami realizácie výhry, ktoré musí výherca zaslať organizátorovi obratom, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa informovania výhercu o výhre organizátorom. Ak výherca nesplní podmienku, stráca nárok na výhru.

Termín prevzatia výhry bude stanovený po vzájomnej dohode výhercu a organizátora súťaže. Pri odovzdávaní výhry je organizátor za účelom identifikácie výhercu oprávnený požadovať od osoby, ktorá tvrdí že je výhercom predloženie občianskeho preukazu, resp. preukázanie totožnosti výhercu iným dôveryhodným spôsobom.

O odovzdaní a prevzatí výhry bude na žiadosť organizátora spísaný protokol, ktorý je výherca povinný podpísať. Podpísanie protokolu o prevzatí výhry súťažiacim je podmienkou získania výhry.

Odovzdaním výhry výhercovi sú splnené všetky záväzky organizátora voči výhercovi stanovené týmito pravidlami. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia stanovených podmienok súťaže.

Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry, nepreberá voči výhercom žiadne iné záväzky okrem tých, ktoré sú ustanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, okrem tých, ktoré sú vedené v týchto pravidlách.

Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

10. Daň z výhry

Nepeňažnú výhru si výherca zdaňuje sám prostredníctvom podaného daňového priznania. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je organizátor súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena, alebo vlastné náklady organizátora súťaže. Organizátor upozorňuje, že od zdanenia sú oslobodené iba prijaté ceny alebo výhry v hodnote nepresahujúcej 350 € s DPH. Povinnosť zaplatiť daň z príjmu vzniká výhercovi prevzatím výhry podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a výherca preberá zodpovednosť  za zdanenie výhry.

Organizátor hry vydá výhercovi doklad o výške nepeňažnej výhry. Tento nepeňažný príjem, tvorí súčasne aj základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 8 písm. i) zákona o dani z príjmov. Hodnota nepeňažnej výhry, ktorú

oznámi prostredníctvom potvrdenia výhercovi organizátor súťaže musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.

Peňažné výhry nad 350 € podliehajú zdaneniu vo výške 19 %, pričom základ dane tvorí len tá časť výhry, ktorá prekračuje hranicu 350 €. Zdravotné odvody sa z peňažných výhier neplatia. Povinnosť zdaniť peňažnú výhru je na usporiadateľovi súťaže.

11. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Osobné údaje účasťou v súťaži „Kresli, maľuj, tvor a VYHRAJ!“ udeľuje súťažiaci organizátorovi CORWELL Slovensko, s.r.o., so sídlom Turecká 2/C, 903 01 Senec, IČO: 36703061 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie informácii, týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze orgabizátora.

Pri odovzdávaní výhry môže byť vyhotovený obrazový a zvukový záznam z odovzdávania a vytvorené fotografie výhercu. Tento záznam a fotografie budú ďalej spracovávané a použité na komunikáciu súťaže vo vybraných médiách. Výherca udeľuje svojou účasťou organizátorovi svoj súhlas s bezplatným využitím obrazového alebo zvukového záznamu odovzdanie výhry na neobmedzenú dobu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.       

V prípade odvolania súhlasu nie je však organizátor schopný odstrániť už uverejnené obrazové a / alebo zvukové záznamy, ale iba sa zaväzuje, že  po odvolaní súhlasu nebude tieto záznamy ďalej uverejňovať.

Do žrebovania budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky súťaže uvedené v  bode 5. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné 

12. Umiestnenie súťažných podmienok 

Tieto súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke  https://victoriaoffice.eu/sk/

13. Všeobecné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj právo zmeny / zásahu do pravidiel súťaže a ďalej právo súťaž ukončiť bez náhrady, a to kedykoľvek v priebehu trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť uvedené výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné nárokovať v alternatívnej podobe.

Organizátor súťaže sa zaväzuje, že v prípade akejkoľvek zmeny alebo úpravy pravidiel a podmienok bude aktuálne znenie pravidiel a podmienok dostupné  na https://victoriaoffice.eu/sk/news

Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípradné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobenou prepravou na adresu výhercu.

Organizátor nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu neudaním správnych údajov doručenia.

V Senci, dňa 26.2.2024

CORWELL Slovensko, s.r.o.